top of page
DSCF7534.jpg

O ŠKOLE

Škola poskytuje základní vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pro žáky se zdravotním postižením – souběžným postižením více vadami. Vzdělává žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči, tedy žáky postižené dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení.

Od 1.9.2010 probíhá ve škole ve všech ročnících řádné vyučování podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální „Společně školou i životem", č.j. 22927/2008-61, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Školní vzdělávací program je u každého žáka doplněn individuálním vzdělávacím plánem.

 

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.

o škole K
DSCF7548.jpg
důležité informace K

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ŠVP pro ZŠ speciální

Školní řád

GDPR

Školská rada

Inspekční zpráva

Rodiče o škole

Pokyny ke stravování

Výroční zpráva 2022/2023

Přístupnost webových stránek

Organizace

školního roku

Informace

dle vyhlášky

č. 515/2020 Sb.

DSCF7531.jpg
výuka K

VÝUKA

Žáci  se  v  naší  škole  vzdělávají  podle  Školního  vzdělávacího  programu  základní  školy speciální  "Společně  školou  i  životem"  (ŠVP  ZŠS). Školní vzdělávací program je rozdělen na dva díly. Díl I se zaměřuje na čtení, psaní, matematiku a další vzdělávací oblasti, které rozvíjejí celkovou osobnost žáka. Díl II přizpůsobuje výuku a aktivity tak, aby žáci dosáhli maximálního možného rozvoje, zažili úspěch a měli radost z práce. Součástí výuky jsou projekty, ve kterých se snažíme posilovat znalosti, dovednosti a učíme žáky spolupracovat a navzájem se respektovat.

VÝUKA ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI (1. AŽ 6. ROČNÍK)

  • osvojování pravidel školního režimu

  • rozvoj předmatematických a matematických představ, předčtenářských a čtenářských dovedností

  • grafomotorika a výběr vhodné metody psaní dle individuálních možností žáka

  • rozvoj komunikace

  • základy sebeobsluhy, získávání dílčích pracovních dovedností

VÝUKA ŽÁKŮ NA DRUHÉM STUPNI (7. AŽ 10. ROČNÍK)

  • rozšiřování znalostí získaných na 1.stupni, cílem je co nejvyšší míra praktického využití

  • čtení i psaní je tematicky propojeno s dalšími předměty (Člověk a příroda, Člověk a společnost, Výchova ke zdraví)

  • předmět Člověk a svět práce zdokonaluje poznatky získané při vaření, práci v dílně a na zahradě

  • tvůrčí práce s keramickou hlínou

DSCF7575.jpg
odpolední K

ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI V RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Výletník

Odpolední  aktivita,  která  probíhá  jednou  za  14  dní  formou  poznávacích,  sportovních  a  kulturně  zaměřených  výletů.  Při těchto  výletech  si  děti  prohlubovaly  schopnost  orientovat  se  v  novém  prostředí  mimo  školu,  spolupráci  ve  skupině  a  podřízení  se potřebám  ostatních,  rozlišení  vhodnosti  či  nevhodnosti  svého  chování  a  uplatnění  získaných  vzorců  chování  ve  správných  situacích. Ve  školním  roce  2017/2018  byla  navázána  úzká  spolupráce  se  ZŠ  Jakutská.  Žáci  této  školy  s  námi  jednou  měsíčně  chodí  na  výlety  a při těchto setkáních vznikla nová přátelství žáků naší školy s dětmi z běžné základní školy.

Zpívání

Děti  zde  mají  možnost  vnímat  a  vyjadřovat  své  pocity  pomocí  tónů  a  rytmu.  Tato  odpolední  aktivita  je  velmi  oblíbená.  Děti zde  mají  možnost  výběru  písně  pomocí  obrázků  a  tím  se  i  písně  učí.  Hudbu  doprovázejí  hrou  na  různé  rytmické  nástroje  (Orffovy  a jiné)  a  doplňují  pohybovými  aktivitami  –  tancem  nebo  hrou  na  tělo,  kde  rozvíjejí  vizuomotorickou  koordinaci.    Do  této  odpolední aktivity jsou zařazeny i relaxační chvilky a cílem je navodit příjemnou atmosféru.

Keramika

Při  činnostech  s  keramickou  hlínou  mají  děti  příležitost  přímého  kontaktu  s  přírodním  materiálem.  Modelování  a  hra  s  hlínou je  výborným  prostředkem  relaxace  a  uvolnění  energie.  Zde  děti  uplatní  svou  vlastní  fantazii,  osobitý  styl,  emoce  a  přání.  Hlína  je materiál, který přirozeně působí rehabilitačně - umožňuje procvičování prstů a uvolňování zápěstí, rozvoj jemné motoriky

Kreslení

Při skupinových výtvarných aktivitách rozvíjíme schopnost komunikace  mezi dětmi a vnímání světa kolem. Do této odpolední aktivity zařazujeme  kresbu, malbu, experimentování s barvami, tiskařské techniky nebo koláže  z přírodnin. Tyto výtvarné techniky pomohou žákům podněcovat smysly  jako je zrak a hmat. Žáci jsou podporovaní v realizaci vlastních nápadů,  čímž jsou vedeni k samostatnosti. Tím rozvíjíme jejich zdravé sebevědomí.

Počítače

V této odpolední aktivitě se děti učí ovládat počítač a jeho příslušenství. Pracuje se s interaktivní tabulí, klávesnicí, různými programy pro úpravu textu a fotografií, internetem a při činnostech využíváme tiskárnu nebo scanner. Nově je v této odpolední aktivitě zavedena práce s tabletem, kde se děti učí pracovat s výukovými aplikacemi. V tomto školním roce se rovněž děti učily pracovat s interaktivní elektronickou tužkou. Při této činnosti rozvíjely svou fantazii, postřeh a práci v kolektivu.

Relaxační cvičení

Náplní relaxačního cvičení je fyzická i psychická relaxace, stimulace sluchové, zrakové, hmatové i čichové percepce za využití technik z konceptu bazální stimulace (podpora vnímání, komunikace i pohybových schopností), orofaciální stimulace, míčkové facilitace a tramporelaxace na kruhové trampolíně.

Vaření

Vaření je další velmi oblíbenou pracovní aktivitou. Děti se učí bezpečně ovládat kuchyňské náčiní i přístroje. Seznamují se s různými potravinami, jejich chutěmi a vůněmi. Připravují z nich podle psaných nebo obrázkových receptů jednoduché studené a na různý způsob tepelně upravené pokrmy. Během přípravy jídel se děti seznamovaly s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy.

Golf bez bariér​

Jednou za 14 dní probíhá v naší škole výuka golfu dle výukového programu SNAG (Starting New At Golf). Hra obsahuje všechny prvky golfu, ale v upravené podobě, což z něj činí snadný a zábavný způsob, jak se naučit základy golfu. Provozování této sportovní aktivity není omezeno věkem, vzrůstem ani kondicí. Může se hrát kdekoliv (venku i uvnitř) a kdykoliv (celoročně). Míčky se podobají tenisákům, hole jsou vyrobeny z plastu a všechny pomůcky jsou konstruovány tak, aby dětem pomáhaly dosáhnout úspěchu co nejsnáze. SNAG trénuje rovnováhu, koordinaci, vizuální vnímání a spolupráci očí a rukou. Kromě hry pro zábavu je často využíván i v rehabilitačních a terapeutických zařízeních.

DSCF7579.jpg
zaměstnanci K

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová - ředitelka školy

Mgr. Veronika Kocourková - třídní učitelka třídy P

Mgr. Bohdana Králová - třídní učitelka třídy A

Mgr. Jindřiška Haramulová - třídní učitelka třídy B

Mgr. Zdeňka Severýnová - třídní učitelka třídy C

Mgr. Kateřina Řeřichová - třídní učitelka třídy D

Mgr. Olga Vincencová - třídní učitelka třídy E

Mgr. Zuzana Zobinová - třídní učitelka třídy F

Mgr. Lucie Vanická - učitelka

Mgr. Eva Englerová - učitelka 

Mgr. Jakub Karásek - učitel

Mgr. Karolína Krylová - vedoucí vychovatelka, učitelka, asistentka pedagoga

Mgr. Pavlína Králová - vychovatelka a asistentka pedagoga

Bc. Jana Dočkalová - vychovatelka a asistentka pedagoga

Terezie Zahradníčková - vychovatelka a asistentka pedagoga

Mgr. Zuzana Přečková - vychovatelka

Mgr. Petra Lancová - vychovatelka a asistentka pedagoga

Eliška Kasíková - vychovatelka

Bc. Barbora Suchopárková - vychovatelka

Ing. Jan Malypetr - asistent pedagoga

Karel Hӧrbinger - asistent pedagoga

ZAMĚSTNANCI SPC

Mgr. Zuzana Zobinová - vedoucí SPC, speciální pedagog

Mgr. Vendula Vinklerová - psycholog SPC

Bc. Věra Rukavičková - sociální pracovnice SPC

NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI

Lenka Lašková - hospodářka

Antonín Řeřicha - školník

Filip Vanický - školník

Tereza Davidová - kuchařka, uklízečka

Alena Lněničková - uklízečka

bottom of page