DSCF7543.jpg

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC)

Činnost speciálně pedagogických center upravuje Školský zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a poradenských zařízeních, v platném znění.

Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou školská poradenská zařízení, která zajišťují péči o klienty děti, žáky a studenty se zdravotním znevýhodněním, ve věku od 3 do 26 let nebo po dobu, kdy se vzdělávají.

SPC se dělí dle  typu a zaměření.

CHARAKTERISTIKA SPC STAROSTRAŠNICKÁ

Zaměřujeme se na péči o klienty s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami.

Působnost SPC Starostrašnická je pro Prahu a okolí.

KONTAKT NA NÁS

e-mail: spc.starostrasnicka@email.cz

telefon: +420 721 450 105

ID schránky: tbv2zja (společné se ZŠS)

Sídlo SPC je v budově ZŠ speciální, Starostrašnická 45, Praha 10

DSCF7536.jpg

TÝM SPC

Mgr. Zuzana Zobinová – vedoucí SPC, speciální pedagog, tel. 778 968 081

Mgr. Vendula Vinklerová – psycholog SPC

Bc. Věra Rukavičková – sociální pracovnice SPC

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Vycházejí z platných legislativních předpisů:

 • psychologická  a  speciálně  pedagogická  diagnostika  klientů  předškolního  a  školního věku

 • podpora při začleňování do odpovídajícího typu školy, školského či jiného zařízení

 • psychologické  a  speciálně  pedagogické  poradenství  pro  rodiče,  pedagogy,  asistenty  a ostatní, kteří jsou součástí týmu v péči o klienta

 • individuální  a  skupinové  činnosti  –  speciální  programy  a  terapie  –  nabídka  přizpůsobena - potřebám klientů – více v „Aktualitách“

 • podpora  a  vedení  při  společném  vzdělávání  ve  školách  různých typů

 • poradenství  při  tvorbě  IVP  v  předškolních  i  školních  institucích,  seznámení  s  využitím vhodných pomůcek, doporučení odborné literatury

 • metodické  vedení  rodičů  i  pedagogů,  výjezdy  do  kmenových  škol,  do  zařízení  a rodin

 • sociálně  právní  poradenství  –  poskytování  základních  informací  o  sociálních  dávkách, podporu    při    komunikaci    s    kompetentními    institucemi,    zprostředkování    kontaktů, poskytování   aktuálních   informací   o   možnostech   mimoškolních   aktivit   a   o   využívání asistenčních služeb aj.

 • při  podpoře  a  péči  o  klienty  spolupracujeme  v  týmu  -  se  vzdělávacími  a  dalšími institucemi,  s  odborníky  z  oblastí  školství  a  zdravotnictví,  s  dalšími  poradenskými zařízeními apod.

DALŠÍ AKTIVITY SPC

 • Nabízíme skupinové aktivity zaměřené na různé věkové skupiny, aktivity svým zaměřením odpovídají speciálním vzdělávacím potřebám klientů. Činnosti při skupinových aktivitách jsou zaměřeny na rozvoj řeči a myšlení, na komunikaci a sociální dovednosti.

 • Zahájení činnosti u jednotlivých skupinových aktivit závisí na aktuálních bezpečnostních opatřeních, které souvisejí s pandemií. 

DSCF7565.jpg

ZÁKLADNÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH SKUPINOVÝCH AKTIVIT

(plánovaný den, kdy budou aktivity probíhat je úterý, termíny, čas budou upřesněny dle situace)

 • Hrajeme si – učíme se – pro děti předškolního věku, které nenavštěvují předškolní zařízení – probíhá vprůběhu celého školního roku.

 • Předškolák – pro děti, před zahájením školní docházky nebo po odkladu školní docházky – ve 2. pololetí – 10. lekcí

 • Já to zvládnu – zaměřeno na žáky školního věku - 10. lekcí, v případě zájmu i více.

 • Podpůrná rodičovská skupina – skupinové setkávání rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním, kde je cílem podpora rodičovských kompetencí, možnost sdílení a prostor k odpočinku a relaxaci 1x měsíčně v pondělí.

 

Dále pořádáme aktivity, které vyplývají z potřeb klientů, rodičů, pedagogů a dalších pečujících.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

DSCF7533.jpg
 

AKTUALITY SPC

Letní provoz SPC

Od 1. 7. do 26. 8. 2022 v pracovních dnech v době od 8 do 15 hodin

nás můžete kontaktovat na emailové adrese:

spc.starostrasnicka@email.cz

nebo na telefonních číslech:

724 450 105

778 968 081

 

Individuální práce s klientem je ve školských poradenských zařízeních nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

​​Skupinové aktivity SPC:

Termíny budou aktualizovány

“Já to zvládnu” (1x týdně), 10 lekcí

Aktivita je zaměřena na rozvoj kognitivních funkcí a sociálních dovedností (vychází z programů R. Feuersteina, FIE I, Basic, z materiálů a technik zaměřených na rozvoj sociálních vztahů.

Jednorázové aktivity

Semináře pro rodiče se sociální tématikou.

Semináře pro menší skupiny pedagogů či rodičů na Vámi vybrané téma, na Vašem či našem pracovišti.

Pokud potřebujete další informace a podrobnosti k výše uvedené nabídce, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem na spc.starostrasnicka@email.cz