top of page
DSCF7543.jpg

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC)

Činnost speciálně pedagogických center upravuje Školský zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a poradenských zařízeních, v platném znění.

Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou školská poradenská zařízení, která zajišťují péči o klienty děti, žáky a studenty se zdravotním znevýhodněním, ve věku od 3 do 26 let nebo po dobu, kdy se vzdělávají.

SPC se dělí dle typu a zaměření.

CHARAKTERISTIKA SPC STAROSTRAŠNICKÁ

Zaměřujeme se na péči o klienty s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami.

Působnost SPC Starostrašnická - hlavní město Praha.

KONTAKT NA NÁS

e-mail: spc.starostrasnicka@email.cz

telefon: +420 721 450 105

ID schránky: tbv2zja (společné se ZŠS)

Sídlo SPC je v budově ZŠ speciální, Starostrašnická 45, Praha 10

DSCF7536.jpg

TÝM SPC

Mgr. Zuzana Zobinová – vedoucí SPC, speciální pedagog, tel. 778 968 081

Mgr. Vendula Vinklerová – psycholog SPC

Bc. Věra Rukavičková – sociální pracovnice SPC

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Vycházejí z platných legislativních předpisů:

 • psychologická  a  speciálně  pedagogická  diagnostika  klientů  předškolního  a  školního věku

 • podpora při začleňování do odpovídajícího typu školy, školského či jiného zařízení

 • psychologické  a  speciálně  pedagogické  poradenství  pro  rodiče,  pedagogy,  asistenty  a ostatní, kteří jsou součástí týmu v péči o klienta

 • individuální  a  skupinové  činnosti  –  speciální  programy  a  terapie  –  nabídka  přizpůsobena - potřebám klientů – více v „Aktualitách“

 • podpora  a  vedení  při  společném  vzdělávání  ve  školách  různých typů

 • poradenství  při  tvorbě  IVP  v  předškolních  i  školních  institucích,  seznámení  s  využitím vhodných pomůcek, doporučení odborné literatury

 • metodické  vedení  rodičů  i  pedagogů,  výjezdy  do  kmenových  škol,  do  zařízení  a rodin

 • sociálně  právní  poradenství  –  poskytování  základních  informací  o  sociálních  dávkách, podporu    při    komunikaci    s    kompetentními    institucemi,    zprostředkování    kontaktů, poskytování   aktuálních   informací   o   možnostech   mimoškolních   aktivit   a   o   využívání asistenčních služeb aj.

 • při  podpoře  a  péči  o  klienty  spolupracujeme  v  týmu  -  se  vzdělávacími  a  dalšími institucemi,  s  odborníky  z  oblastí  školství  a  zdravotnictví,  s  dalšími  poradenskými zařízeními apod.

DALŠÍ AKTIVITY SPC

 • Dle zájmu a možností SPC nabízíme skupinové aktivity zaměřené na různé věkové skupiny, aktivity svým zaměřením odpovídají speciálním vzdělávacím potřebám klientů. Činnosti při skupinových aktivitách jsou zaměřeny na rozvoj řeči a myšlení, na komunikaci a sociální dovednosti.

DSCF7565.jpg

ZÁKLADNÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH SKUPINOVÝCH AKTIVIT

 • Hrajeme si – učíme se – pro děti předškolního věku, které nenavštěvují předškolní zařízení – probíhá vprůběhu celého školního roku.

 • Předškolák – pro děti, před zahájením školní docházky nebo po odkladu školní docházky – ve 2. pololetí – 10. lekcí

 • Já to zvládnu – zaměřeno na žáky školního věku - 10. lekcí, v případě zájmu i více. Aktivita je zaměřena na rozvoj kognitivních funkcí a sociálních dovedností (vychází z programů R. Feuersteina, FIE I, Basic, z materiálů a technik zaměřených na rozvoj sociálních vztahů.

 • Podpůrná rodičovská skupina – skupinové setkávání rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním, kde je cílem podpora rodičovských kompetencí, možnost sdílení a prostor k odpočinku a relaxaci 1x měsíčně v pondělí.

 

Dále pořádáme aktivity, které vyplývají z potřeb klientů, rodičů, pedagogů a dalších pečujících.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Aktuality SPC K
DSCF7533.jpg

AKTUALITY SPC

Můžete nás kontaktovat na emailové adrese:

spc.starostrasnicka@email.cz

nebo na telefonních číslech:

721 450 105

778 968 081

​​Skupinové aktivity SPC:

Termíny budou aktualizovány

Nabízíme možnost i jednorázových aktivit

Semináře pro rodiče se sociální tématikou.

Semináře pro menší skupiny pedagogů či rodičů na Vámi vybrané téma, na Vašem či našem pracovišti.

Pokud potřebujete další informace a podrobnosti k výše uvedené nabídce, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem na spc.starostrasnicka@email.cz

bottom of page