Základní škola speciální

Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 817 133
Email: zs.starostrasnicka@seznam.cz

Informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

1.

Název:

Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45

2.

Důvod a způsob založení:

Organizace poskytuje základy vzdělání pro žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami.

Organizace byla zřízena ke dni 17. 9. 1996 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j.:26891/96-60 ze dne 17. 9. 1996.

Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34014/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla organizace k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha.

Právní forma: příspěvková organizace

3.

Organizační struktura:

 Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení:

 Kontakty

 4.1

 Kontaktní poštovní adresa:

Starostrašnická 120/45
Praha 10 - Strašnice
100 00 

 4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Starostrašnická 120/45
Praha 10 - Strašnice
100 00 

 4.3

Úřední hodiny:

Kancelář školy:

Po – Pá 7.30-15.30

Školní družina:

Po      8.00-16.00

Út-Čt 8.00-13.00

Speciálně pedagogické centrum:

Po+Út  8.00-16.30

St+Pá 10.00-15.00

Doporučujeme u všech pracovišť domluvit termín jednání předem. 

 4.4

Telefonní čísla:

Kancelář školy: 274 817 133

Školní družina: 274 820 498

Speciálně pedagogické centrum: 274 776 437, 721 450 105

 4.5

Číslo faxu:

274 817 133

 4.6

Adresa internetové stránky:

www.starostrasnicka.cz

4.7

Adresa e-podatelny:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.8

Další elektronické adresy:

 ID schránky: tbv2zja.

 5.

Případné platby lze poukázat:

Název banky: PPF

Číslo účtu školy: 200 383 0009/6000

Platby za stravování : 200 383 0025/6000

variabilní symbol - určené číslo dítěte

 6.

IČ:

65401646

 7.

DIČ:

nejsme plátcem daně z přidané hodnoty

 8.

Dokumenty

ŠKOLNÍ ŘÁD.pdf

ŠVP ZŠ SPECIALNÍ.pdf

ŠVP-příloha 1-PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ.pdf

ŠVP-příloha 2-ŠKOLNÍ DRUŽINA.pdf

Řád školní družiny.pdf

Výroční zprava za školní rok 2016-17.pdf

8.1

Seznam hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

ŠVP ZŠS

Školní řád

Řád školní družiny

Výroční zprávy o činnosti školy

Inspekční zprávy ČŠI

8.2

Rozpočet:

 Rozpočet.pdf

9.

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.
Ústní podání

  • telefonicky
  • osobně v kanceláři školy

Písemné podání
Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy
nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

  • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
  • datum a podpis

10.

Příjem žádostí
a dalších podání:

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu.

Pověření pracovníci:
Mgr. Michaela Smrčková - ředitelka školy
Lenka Lašková - hospodářka

11.

Opravné prostředky:

Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli –MHMP prostřednictvím ředitelky školy.

12.

Formuláře:

Plná moc pro běžné úkony.doc

Plná moc pro spravní řízení.doc

Žádost o podavaní léků.doc

Žádost o uvolnění z výuky.doc

Pokyny a přihláška ke stravovaní 17-18.doc

Informovaný souhlas 2017/2018 SPC.doc

13.

Popisy postupů - návody
pro řešení životních situacích:

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)

14.

Předpisy

14.1 

Nejdůležitější právní předpisy: 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných 


Na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz

14.2

 Vydané právní předpisy:

 Školní řád.pdf

 

15.

Úhrady za poskytování informací

15.1

Sazebník úhrad
za poskytování informací:

Sazebník je platný od 1.1.2016:

-kopie dokumentu jedna strana černobíle A4         2 Kč

-za odeslání inf. poštovné dle sazebníku České pošty

-při rozsáhlém vyhledávání informace       200 Kč/hodinu

 

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu 
o výši úhrad za poskytnutí
informací:

 Usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.

16.

Licenční smlouvy

16.1

Vzory licenčních smluv:

Škola neeviduje žádné licenční smlouvy.

16.2

Výhradní licence:

Škola neposkytuje žádné výhradní licence.

17.

Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva podle zakona c 106 rok 2014.pdf

Výroční zpráva podle zakona c 106 rok 2015.pdf

Výroční zpráva podle zakona c 106 rok 2016.pdf 

Výroční zpráva podle zakona c 106 rok 2017.pdf