Základní škola speciální

Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 817 133
Email: zs.starostrasnicka@seznam.cz

Kontakt

Základní škola speciální

Starostrašnická 45,
100 00 Praha 10

IČ: 65 40 16 46

ID schránky: tbv2zja

Tel.: +420 274 817 133
+420 274 820 498
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

Novinky

Výuka

Žáci se v naší škole vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu základní školy speciální "Společně školou i životem" (ŠVP ZŠS), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu základní školy speciální (RVP ZŠS) a podle Individuálních vzdělávacích plánů (IVP).

Výuka žáků na prvním stupni (1.- 6. ročník)

Výuka na prvním stupni se týká rozvoje žáků  ve všech vzdělávacích oblastech. Na počátku vzdělávání si žáci potřebují osvojit pravidla školního režimu. Dále pak rozvíjíme předmatematické a matematické představy, předčtenářské dovednosti, učíme se základy sebeobsluhy, dílčí pracovní dovednosti, rozvíjíme komunikaci.

Podle schopností žáků vybíráme vhodnou metodu čtení. Analyticko – syntetickou nebo globální. Procvičujeme grafomotoriku a vybíráme vhodnou metodu psaní podle individuálních možností každého žáka. V samostatném předmětu podporujeme rozvoj komunikace - jak klasické orální, tak alternativní (znaky, gesta, symboly apod.). Upevňujeme matematické představy tak, aby se na ně dalo v dalším stupni navázat postupným rozšiřováním početního oboru, matematických úkonů a poznatků.

Rozvíjíme estetické cítění a vnímání při hudebních a výtvarných činnostech a napříč předměty také jemnou i hrubou motoriku. Učíme děti základním pracovním návykům, ze kterých pak vyplývá schopnost samostatné práce podle pokynů, podle návodu, spolupráce ve skupině apod. V neposlední řadě získávají děti poznatky z oblasti společenského života, přírody, zdraví. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je možnost doplnit vzdělávací program individuálním vzdělávacím plánem.

Učební plán je rozšířen o předměty speciálně pedagogické péče s prvky terapie. Pracujeme individuálně nebo ve skupinkách, pro práci využíváme jak klasické pomůcky, tak moderní techniku. Materiály přizpůsobujeme nebo přímo vytváříme pro podle individuálních potřeb žáků. Všechny získané poznatky vztahujeme přímo k praktickému využití tak, aby žák směřoval ke získání všech klíčových kompetencí, uvedených v ŠVP.

 Fotogalerie výuky na I. stupni

Výuka žáků na druhém stupni (7.- 10. ročník)

Výuka na 2. stupni probíhá v souladu s ŠVP. Výuka čtení a psaní je zvolena pro každého žáka tak, aby odpovídala jeho speciálním vzdělávacím potřebám, navazuje na získané znalosti z 1. stupně a dále ho rozšiřuje. Při čtení navazujeme na zvolenou metodu globální nebo analyticko – syntetickou, píšeme psacím či velkým tiskacím písmem nebo využíváme počítač, který má upravenou klávesnici podle potřeby žáků. Využíváme interaktivní tabuli a další techniku, kde pedagogové sami vytvářejí materiály tak, aby výuka ve všech předmětech spolu souvisela. Žáci čtou a píší slova, věty nebo celé texty s obsahem, který odpovídá tematickým celkům dle předmětů Člověk a příroda, Člověk a společnost, Výchova ke zdraví.

Při hudebních a výtvarných aktivitách zařazujeme prvky terapií a stimulační aktivity. Pro naše žáky je velmi důležitý předmět Člověk a svět práce, který rozvíjí sebeobsluhu, zdokonaluje dříve získané poznatky při vaření, práci v dílně, na zahradě. Máme zpracovanou také metodiku práce s keramickou hlínou. Snažíme se o rozvoj jemné motoriky, celkově o rozvoj pracovních dovedností.

Podpora komunikace patří nejen do předmětu Řečová výchova, ale provází celý školní režim. Rozvíjíme slovní zásobu, sociální komunikaci apod. Směřujeme k rozvoji sociálních dovedností tak, aby se žáci dokázali přizpůsobit běžným situacím, orientovat se v nich a vyjádřit své potřeby. Využíváme rehabilitační a kompenzační pomůcky, didaktické pomůcky a materiály upravujeme podle potřeb žáků.

V rámci probíhajících projektů se snažíme posilovat znalosti, dovednosti a učíme žáky spolupracovat a navzájem se respektovat.

Fotogalerie výuky na II. stupni

Vzdělávání v třídě přípravného stupně základní školy speciální

Předškolní vzdělání dětem v přípravném stupni základní školy speciální nabízíme před zahájením školní docházky Školní vzdělávací program pro přípravný stupeň základní školy speciální (ŠVP PS ZŠS), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

Obsah programu umožňuje plně rozvíjet motoriku, percepci, komunikaci, pracovní a sociální dovednosti a to v oblastech biologické, psychologické, sociální, sociokulturní a enviromentální. Přípravný stupeň ZŠS je přípravou na školní režim.

Odpolední zajmové činnosti v rámci Školní družiny

KERAMIKA

Při činnostech s keramickou hlínou mají děti příležitost přímého kontaktu s přírodním materiálem. Modelování a hra s hlínou je výborným prostředkem relaxace a uvolnění energie, tehdy děti uplatní svou vlastní fantazii, osobitý styl, emoce a přání. Hlína je materiál, který přirozeně působí rehabilitačně - umožňuje procvičování prstů a uvolňování zápěstí (rozvoj jemné motoriky).

 

KRESLENÍ


Při skupinových výtvarných aktivitách rozvíjíme schopnost komunikace mezi dětmi a vnímání světa kolem. Kresba, malba a dalších výtvarné techniky, které si vyzkoušíme, nám pomohou podněcovat smysly jako je zrak a hmat. Žáci jsou podporování v realizací vlastních nápadů, čímž jsou vedeni 

k samostatnosti-tím rozvíjíme jejich zdravé sebevědomí.

POČÍTAČE

Seznámíme se s počítačem, jeho příslušenstvím a různými počítačovými programy, především textovými, grafickými a upravujícími fotografie. A také si to sami vyzkoušíme. Ukážeme si různé dětské weby na internetu, jak se na nich orientovat, popř. s nimi pracovat.

POHYBOVKY

Při pohybovkách rozvíjíme obratnost, posilujeme svaly a prostorovou orientaci. V úvodu hodiny se nejprve rozcvičíme protahovacími cviky a zahřejeme během. V hlavní části přijdou na řadu míčové hry jako boccia, floorbal, fotbal, basketbal nebo jiné hry typu opičí dráha se základy atletiky nebo gymnastiky. Na závěr relaxujeme při dechových cvičeních…

 

RELAXAČNÍ CVIČENÍ

Náplní relaxačního cvičení je fyzická i psychická relaxace, stimulace sluchové, zrakové, hmatové
a čichové percepce za využití technik z konceptu bazální stimulace (podpora vnímání, komunikace
a pohybových schopností), orofaciální stimulace, míčkové  facilitace a tramporelaxace na kruhové trampolíně

RUČNÍ PRÁCE

Inspirováni především ročními obdobími se budeme tvořit výrobky z papíru, kartonu, přírodnin, korálků, drátků, dřeva i modelovacích hmot. Zlepšíme si tak jemnou motoriku a budeme rozvíjet hybnost
a obratnost, potřebné ke stabilitě úchopu při práci s materiálem i pomůckami a naučíme se je pojmenovávat a správně je používat. Osvojujeme si základní pracovní návyky.

TANEČNĚ POHYBOVÉ HRY

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností s podporou rytmických i relaxačních prvků hudby. Mezi hlavní činnosti patří rytmizace, koordinační a balanční cvičení, nácvik základních tanečních prvků
a závěrečné uvolnění během relaxace.

VAŘENÍ

Učíme se připravovat jednoduchá jídla. Zaměřujeme se na to, aby děti poznaly jednotlivé základní potraviny i vybavení kuchyně a podle potřeby s nimi zacházely. Procvičujeme jemnou motoriku
a zapojujeme vlastní invenci. Osvojujeme si základy stolování a při vaření dbáme na pravidla bezpečnosti

ZPÍVÁNÍ

Zpíváme, tančíme, posloucháme a relaxujeme při hudbě různých stylů a žánrů. Od dětských, lidových písní až po rock. Nejsme jen posluchači, ale hrajeme si se zvuky hudebních nástrojů, zpíváme, intonujeme, tancujeme – jak je komu přirozené. Seznámíme se s novými písničkami a potěšíme se oblíbenými "peckami".