Základní škola speciální

Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 817 133
Email: zs.starostrasnicka@seznam.cz

O škole

Škola poskytuje základní vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pro žáky se zdravotním postižením – souběžným postižením více vadami. Vzdělává žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči, tedy žáky postižené dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení.

Od 1.9.2010 probíhá ve škole ve všech ročnících řádné vyučování podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní školu speciální „Společně školou i životem", č.j. 22927/2008-61, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální.

ŠVP je u každého žáka doplněn individuálním vzdělávacím plánem.

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.

Cílem výchovně vzdělávacího procesu je, aby žáci ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči získali základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě, aby dosáhli maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojili se dle svých možností do společenského života.

Provoz školy a školní družiny je v pracovní dny a mimo dny školních prázdnin denně od 7.00 hodin do 16.00 hodin.

Vzhledem k postižení žáků jsou všechny třídy a další prostory, které žáci navštěvují, umístěné v přízemí budovy a zcela bezbariérové.

Škola nezajišťuje ubytování žáků.

Součásti školy jsou:

  • Základní škola speciální včetně třídy přípravného stupně ZŠ speciální
  • Školní družina
  • Speciálně pedagogické centrum
  • Školní jídelna – výdejna